Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Stichting Kind055
(hierna: Stichting) en een natuurlijk persoon (hierna: ouder/verzorger) die
gebruik wenst te maken van diensten welke worden aangeboden door de Stichting,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2. De door de Stichting aangeboden diensten bestaan uit het onder professionele
begeleiding in groepsverband opvangen en bevorderen van de ontwikkeling van jonge
kinderen, van minimaal twee jaar t/m vier jaar die nog niet de basisschool bezoeken.
3. De Stichting is veertig weken per jaar geopend, tijdens feestdagen/sluitingsdagen en vakantieperioden is deze gesloten.
4. Indien de ouder/verzorger eenmaal een overeenkomst met de Stichting heeft gesloten
op basis van de algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend
is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door
dat feit deel van iedere volgende met de Stichting te sluiten overeenkomst.
6. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van hun
klanten, werknemers en de door hen te werk gestelde (waaronder b.v. vrijwilligers).
7. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
8. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2 Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de Stichting en ouder/verzorger wordt door de
ouder/verzorger van de aangemelde peuter via de website bevestigd. Door het sluiten van de overeenkomst bevestigt de ouder/verzorger dat deze gebruik wenst te maken van de in artikel 1 punt 2 genoemde diensten.
2. De Stichting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment geldende wet- en regelgeving.
3. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Stichting
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor aanmelding, of waarvan de ouder/verzorger
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het voeren van de
overeenkomst, tijdig aan de Stichting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Stichting zijn verstrekt,
heeft de Stichting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
hogere kosten in rekening te brengen, zulks onverminderd de betalingsverplichting voortvloeiend uit de onderling gesloten overeenkomst.

 

Artikel 3 Contractduur en/of beëindigen van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de Stichting en ouder/verzorger wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd tot aan het vierde jaar van de peuter. De peuter zal bij het bereiken van zijn/haar vierde levensjaar automatisch worden uitgeschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het moment waarop de peuter daadwerkelijk voor de eerste maal gebruik kan maken van de aangeboden diensten is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit (zogenaamde wachtlijst).
2. Indien een ouder/verzorger de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te
beëindigen voordat de peuter de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, dient hij/zij dit
schriftelijk kenbaar te maken, met inachtneming van de opzegtermijn.
3. Bij het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de ouder/verzorger
geldt een opzegtermijn van 1 maand.
4. Wanneer de peuter door omstandigheden tijdens de contractduur (ziekte, vakantie,
e.d.) tijdelijk niet in staat is om gebruik te maken van de door de Stichting aangeboden
diensten, heeft de ouder/verzorger de verplichting de peuter af te melden en de
vergoeding door te betalen.
5. Voor de Stichting geldt geen opzegtermijn in geval er sprake is van dusdanig
verstoorde relatie tussen de ouder/verzorger enerzijds en de leidster(s) van de
peuterspeelzaal anderzijds, waaronder begrepen herhaalde en/of ernstige overtreding
van de huisregels, ter onzer beoordeling, dat voortzetting van de opvang in de
redelijkheid niet langer van ons verlangd kan worden.
6. De overeenkomst kan tevens door beide partijen zonder inachtneming van een
opzegtermijn worden opgezegd:
a. als het kind, ten behoeve waarvan de overeenkomst is afgesloten, overlijdt;
b. als het kind, ten behoeve waarvan een overeenkomst is afgesloten blijvend
invalide wordt, en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijk bezoek aan de
peuterspeelzaal door ons redelijkerwijze niet meer mogelijk moet
worden geacht;
c. in geval van faillissement of sluiting van de Stichting waarvoor de overeenkomst is
afgesloten.
7. De Stichting is eveneens gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen in geval de ouder in gebreke blijft om zijn betaling van verschuldigde
bedragen en/of de afgesproken betalingsregeling, na te komen.

 

Artikel 4 Vergoeding
1. Voor de gesloten overeenkomst geldt een door de ouder/verzorger te betalen maandelijkse vergoeding. Deze bestaat uit: de hoogte van het bedrag dat per dagdeel in rekening wordt gebracht, maal het aantal dagdelen dat onderling is overeengekomen via het inschrijfformulier, per maand, per kind.
2. Indien een ouder/verzorgen gebruik maakt van flexibele opvang, zal deze achteraf extra bovenop de maandelijkse bijdrage in rekening worden gebracht.
3. De ouder/verzorger is voor de eerste maal een vergoeding verschuldigd aan de
Stichting per begin van de maand, waarbij voor de betreffende maand, naar rato vanaf eerste plaatsingsdatum, het aantal in rekening wordt gebracht, conform de overeenkomst.
4. Wanneer de ouder/verzorger de peuter afmeldt wegens omstandigheden (bijv.
ziekte, vakantie e.d.) wordt dit voor de bepaling van de in rekening te brengen
vergoeding beschouwd als “gebruik heeft kunnen maken van de aangeboden
diensten”. De betalingsverplichting blijft derhalve van kracht.

 

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden d.m.v. automatische incasso via het door de ouder/verzorger aangegeven bankrekeningnummer op de overeenkomst.
2. Indien de betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden, dient de betaling alsnog te geschieden binnen 14 dagen na incassoweigering. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, is de Stichting gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan de ouder/verzorger een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente.
3. Indien ouder/verzorger in gebreke blijft te betalen is de ouder/verzorger van rechtswege
in verzuim. Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering gestuurd. Indien na totaal twee herinneringen niet voldaan is aan de betalingsverplichting worden administratiekosten
in rekening gebracht. Indien twee weken na het verzenden van de tweede herinnering
geen betaling ontvangen is, of een betalingsregeling met de Stichting getroffen is,
wordt een incassobureau ingeschakeld.
4. Indien de ouder/verzorger in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening
in of buiten rechte voor rekening van de ouder/verzorger.
5. Indien de contractant meer dan 2 maanden in gebreke is zijn betalingsverplichtingen
jegens de Stichting na te komen, is de Stichting gerechtigd de overeenkomst(en) voor (een)
kindplaats(en) met onmiddellijke ingang op te zeggen, door welke opzegging de
kindplaats(en) kom(t)en te vervallen, onverminderd het recht van de Stichting tot
het vorderen van de overeengekomen vergoeding
6. Zowel de ouder/verzorger als de stichting zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij onder curatele is gesteld of overlijdt.
7. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 6 Boeteregeling
1. Voor ouders die de kinderen herhaaldelijk te laat ophalen bij de peuterspeelzalen geldt
een boeteregeling (conform ons huisregelement).
2. De boete is verschuldigd zodra deze schriftelijk of per mail aan de ouder is kenbaar gemaakt. Betaling van de boete vindt plaats tegelijkertijd met de betaling van de
eerstvolgende maandtermijn.

 

Artikel 7 Overmacht
1. Indien de Stichting haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/ verzorger
niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is de Stichting
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de
overmacht, zonder dat de Stichting schadeplichtig is.
2. Indien de overmachtsituatie een (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitenrechtelijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat de Stichting schadeplichtig is, ook niet in het geval dat de
Stichting als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de
gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten
overeenkomst verhinderen en die niet aan de Stichting kan worden toegerekend of
omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan
niet voorzienbaar waren. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden is bijvoorbeeld bedoeld; het optreden van besmettelijke ziekten onder de geplaatste kinderen.
4. Indien de Stichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft kunnen
voldoen, is de Stichting gerechtigd hetgeen zij reeds hebben uitgevoerd afzonderlijk
aan ouder/verzorger in rekening te brengen. De ouder/verzorger is alsdan gehouden
hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst
voortvloeit.
2. In geval van schade ten gevolge van handelen of nalaten waarvoor de Stichting
aansprakelijk is, is de hoogte van de maximaal te vergoeden schade, maximaal de
verzekerde som van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting.
3. De Stichting is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële
schade van contractant.
4. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door
wie ook ingesteld en voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de
schade wordt gedekt door de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeur zal worden vergoed.

 

Artikel 9 Deponeren en wijziging
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Apeldoorn.
De Stichting is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen de Stichting en de ouder/verzorger is Nederlands
recht van toepassing.